کانون یادگیری فردا

 
کانون یادگیری فردا
 
کانون یادگیری فردا مجموعهای است که توسط تعدادی از کوچهای حرفهای شکل گرفته است. کوچهای این کانون، دانشآموختهی آکادمی بین المللی کوچینگ FCA، اولین آکادمی مورد تایید فدراسیون بینالمللی کوچینگ ICF جهت آموزش کوچینگ به فارسیزبانان هستند. کیفکو افتخار این را دارد که با ترکیب موثر آموزشهای مهارتمحور با کوچینگ و منتورینگ، در کنار شما همراهان گرامی باشد تا یادگیری را در خود و سازمانتان نهادینه کنید و بتوانید آیندهتان را آنگونه که میخواهید و دوست دارید خلق نمایید و بیافرینید.
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?