پی آزما کاوش ابنیه

 
پی آزما کاوش ابنیه
 
مطالعات ژئوتکنیک (مکانیک خاک) و ارائه گزارش و اخذ تأییدیه از نظام مهندسی ساختمان و شهرداریها
ارائه لوگ حفاری (تعیین لایه های خاک) و طبقه بندی بافت زمین پروژه
استقرار آزمایشگاههای محلی در پروژه جهت کنترل کیفی مصالح (آزمایشهای دوره ای از مصالح بچینگ و تست مصالح ورودی به کارگاه)
نمونه برداری از بتن، تعیین اسلامپ و آزمایش تعیین مقاومت فشاری بتن
مغزه گیری از بتن، جداول و آسفالت و انجام آزمایشهای مورد نیاز (تست مقاومت فشاری مغزه و غیره)
ارائه گزارش طرح اختلاط بتن و آسفالت با مصالح موردنظر و پیشنهاد انتخاب معدن مناسب
ساخت آزمونه های بتنی با استفاده از افزودنی مجاز و ارائه پیشنهاد مناسب افزودنی های بتن
نمونه برداری از مصالح و انجام آزمایشهای آزمایشگاهی
انجام کلیه آزمونهای آزمایشگاهی و صحرایی (فنی و مهندسی) شامل:
آزمایشهای فیزیکی و شیمیایی سیمان
آزمایش کشش و خمش میلگرد و تعیین رده میلگرد
آزمایش ارزش ماسه ای (SE)
آزمایش دانه بندی مصالح و هیدرومتری
انجام کلیه آزمایشهای شیمی خاک و آب و تعیین PH،CL,SO3
آزمایش SPT (نفوذ مخروط استاندارد) دستی و ماشینی
آزمایش دانسیته در محل و تعیین دانسیته نسبی طرح در پروژه های راهسازی (تعیین درصد کوبیدگی)
کنترل کیفی ساختمان- ژئوتکنیک (مکانیک خاک)- تست بتن - تست میلگرد- تست جوش- کلیه آزمایشات مصالح ساختمانی
 

دنبال کردن ما

 

در حال بارگزاری

در حال بارگزاری

Are you sure?